امید اشکانی شنبه 10 آبان 1393 03:14 ب.ظ نظرات ()


متن زیر را به طور کامل در کتاب شکل دادن فلزات ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، چاپ سوم مطالعه کنید . متن زیر بخشی از این کتاب است .


علم شکل دادن فلزات (Metal forming) علمی است که در آن اصول و روش های تغییر شکل فلزات شکل پذیر، با اعمال نیرو به آن بررسی می شود. از جمله موارد مهمی که در شکل دادن فلزات مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از:

1- شناخت کمیت ها، معیارها و عوامل موثر مورد نیاز برای بررسی فرآیند های شکل دادن فلزات.

2- آشنایی با فرآیند هایی مختلف شکل دادن فلزات.

3- تعیین تنش های موضعی موثر در ناحیه تغییر شکل در هر یک از روش های شکل دادن فلزات، محاسبه نیرو و کار یا انرژی لازم برای رسیدن به حالت شکل پذیری پلاستیکی، نگهداری این حالت تا پایان عملیات شکل دهی در هر یک از مراحل تغییر شکل.

4- بررسی چگونگی فرآیند تولید با توجه به تاثیر فرآیند و جنبه های متالورژیکی موثر بر خواص ماده به منظور کسب محصول با کیفیت مورد نظر، از لحاظ ساختار میکروسکپی، خواص مکانیکی، نوع سطح خارجی و دقت ابعادی، برای کاربرد های مختلف، به ویژه در قطعاتی که تحت تاثیر تنش های دینامیکی قرار می گیرند.

5- شناخت و طراحی مراحل مختلف شکل دادن به منظور تولید قطعاتی با شکل هندسی اولیه ساده (مانند شمش هایی با مقاطع گرد یا چهار گوش) و تغییر شکل و تبدیل آن به شکل نهایی با توجه به کیفیت، زمان و هزینه تولید.

6- بررسی و انتخاب مناسب ترین روش تغییر شکل با توجه به خواص مکانیکی ماده و خواص مورد نظر محصول در ارتباط با کاربرد آن، هزینه تولید و مسائل مربوط به حفظ محیط زیست.

امروزه در زمینه تکنولوژی شکل دادن فلزات، همانند سایر زمینه ها، با استفاده از جمع آوری تحقیقات علمی و تجربه های عملی به دست آمده در مراکز پژوهشی و هم چنین مراکز صنعتی، به ویژه در کشور های صنعتی پیشرفت هایی حاصل شده است که همگی افزایش کیفیت و کمیت محصول شده است .

هر فرآیند شکل دادن فلزات شامل تمام متغییرهای ورودی، از قبیل جنس قطعه یا شمش  اولیه و هندسی آن، ابزار شکل دادن (از لحاظ ماده و هندسه آن)، شرایط موجود در فصل مشترک ابزار و ماده، حالت تنش در منطقه تغییر شکل، نوع و نحوه کاربرد ابزار، خصوصیات محصول نهایی و نهایتا شرایط محیط کارگاه می شود.

در فرآیند شکل دادن فلزات لازم است ارتباط بین ورودی و خروجی تاثیر متغییرهای فرآیند بر کیفیت محصول و مسایل اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد. کلید دست یابی به عملیات شکل دهی موفق، یعنی کسب محصول سالم با شکل و خواص مطلوب، مستلزم شناخت کافی در مورد سیلان فلز و کنترل آن است. عواملی مانند جهت سیلان فلز، مقدار تغییر شکل، درجه حرارت و سرعت تغییر شکل تاثیر فراوانی بر ریزساختار و خواص محصول دارند

متغییر های مهم در فرآیندهای شکل دادن فلزات در جدول زیر نمایش داده شده اند:

ماده شمش یا قطعه اولیه

انتخاب ابزار و تجهیزات

شرایط ابزار و ماده فصل مشترک

تنش سیلان به عنوان تابعی از کرنش، آهنگ کرنش، دما و ریزساختار

کارپذیری یا شکل پذیری به عنوان تابعی از کرنش، آهنگ کرنش، دما و ریز ساختار برای تغییر شکل بدون تخریب

 شرایط سطحی

خواص حرارتی-فیزیکی

شرایط اولیه (آنالیز شیمیایی، دما، تاریخچه ریزساختار)

تاثیر تغییرات ریزساختاری و آنالیز شیمیایی بر تنش سیلان و شکل پذیری

هندسه ابزار

شرایط سطحی

کیفیت در ارتباط با تولید بدون عیب و مرغوب

خواص مکانیکی در شرایط محیط کاری

نداشتن اثر مخرب بر محیط

نیازهای تعمیر و نگهداری

صلابت و دقت

نوع روانکاری و دما

مشخصات لایه فصل مشترک از لحاظ میزان عایق بودن و سرعت سرد شدن

میزان روانکاری و تنش برشی اصطکاکی

مشخصات در ارتباط با کاربرد ماده روانکار و بر طرف کردن روانکار از سطح قطعه

 

منطقه تغییر شکل

کاربرد ابزار

محصول

تنش های وارد بر ماده در منطقه تغییر شکل و چگونگی آن در حین تغییر شکل

سیلان فلز، سرعت، کرنش، آهنگ کرنش

درجه حرارت ایجاد شده ناشی از تغییر شکل و انتقال آن

سرعت، آهنگ تولید

قابلیت نیرو یا انرژی تولیدی

صلابت و دقت

هندسه محصول

دقت ابعاد یا تلرانس ها

کیفیت سطح نهایی

ریزساختار، خواص مکانیکی و متالورژیکی

 

محیط کار

 

نیروی پرسلنی موجود

میزان آلاینده ها محیط زیست و آلاینده های صوتی

سهولت کار با تجهیزات و

کنترل